International Photovoltaic Science
      and Engineering Conference

Committees


PVSEC Committee @ J-PVS

Chairperson

Makoto Konagai Tokyo City University

Members

Sigeru Niki NEDO
Shen Qing Univ. Electro-Communications
Marwan Dhamrin Toyo Aluminium/Osaka Univ.
Yuzuru Ueda Tokyo Univ. Science
Masafumi Yamaguchi Toyota Tech. Inst.
Izumi Kaizuka RTS
Yoshio Oshita Toyota Tech. Inst.
Takahiro Wada Ryukoku Univ.
Noritaka Usami Nagoya Univ.
Hiroshi Segawa The Univ. of Tokyo
Akira Yamada Tokyo Tech.
Makoto Tanaka PVTEC
Shuzi Hayase Univ. Electro-Communications
Takashi Ito Gifu Univ.
Atsushi Masuda Niigata Univ.
Takuya Matsui AIST
Takashi Oozeki AIST
Keisuke Ohdaira JAIST
Takashi Minemoto Ritsumeikan Univ.
Kensuke Nishioka Univ. Miyazaki
Atsushi Wakamiya Kyoto Univ.
Yasuyoshi Kurokawa Nagoya Univ.
Masakazu Sugiyama The Univ. Tokyo
Katsumi Kushiya Idemitsu
Tatsuya Takamoto Sharp
Taizo Masuda Toyota Motor

Secretariat

Kimiko Furukawa J-PVS